Veelgestelde vragen over jagen bij ons in de buurt

Wij krijgen geregeld vragen van leden en niet-leden over jagen. Een aantal vragen staan op deze pagina vermeld met de bijbehorende antwoorden.

Wat wordt er verstaan onder wild?

De Flora- en faunawet kent de volgende verdeling van wild: kleinwild: haas, fazant en patrijs; waterwild: wilde eend; overig wild: houtduif en konijn; grofwild: geen soorten. Op wild mag alleen worden gejaagd in de geopende tijd. Alle andere soorten en wild in gesloten tijd mogen alleen worden gedood in het kader van beheer/schadebestrijding op basis van vrijstelling, aanwijzing of ontheffing. In de volksmond worden alle dieren die worden bejaagd als ‘wild’ aangeduid.

Moet een jager geschoten wild opzoeken?

De jager dient niet alleen wild tegen onnodig lijden als gevolg van uitoefening van de jacht te beschermen. Ook bij de bestrijding van schade of overlast dient de jager onnodig lijden te voorkomen.

Klopt het dat ganzen monogaam zijn?

Ja, zolang ze een partner hebben. Af en toe wordt het beeld naar voren geschoven dat ganzen na het afschot van één van de partners de rest van hun leven alleen blijven. Dit berust op een misverstand. Ganzen vinden doorgaans weer een nieuwe partner en planten zich weer voort met hun nieuwe partner. Ook bij natuurlijke dood of bij wegvangen van ganzen wordt er weer een nieuwe monogame relatie aangegaan maar verschilt weer per soort. Soms verlaten ganzen vrijwillig hun partner.

Er zijn wel een aantal effecten van het wegvallen van een partner van de gans, zoals een verminderd broedsucces en een verminderde conditie van het dier. Deze effecten zijn beperkt.

Aan welke eisen moet een jachtveld voldoen, om er met een geweer te kunnen jagen?

Het jachtveld moet een aaneengesloten oppervlakte hebben van ten minste 40 ha per jachthouder. In dat veld moet een cirkel kunnen worden getrokken met een straal van ten minste 150 meter.

Wie is er eigenaar van wild?

Door middel van jagen wordt het bezit verkregen van geschoten wild. Dit is niet het geval wanneer een dier wordt aangereden omdat op deze manier een dier onrechtmatig wordt verkregen.  Een voertuig is namelijk geen toegestaan middel voor jacht, beheer en schadebestrijding.

Welke geweren en munitietypen mogen gebruikt worden om te jagen?

Alle wapens, die zijn toegestaan voor de jacht, beheer en schadebestrijding kunnen worden bijgeschreven op een jachtakte. Welke wapens dat zijn staat in onderstaand schema per diersoort omschreven:

– Haas hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Fazant hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Wilde eend 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede

– Houtduif 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch. of 5,58 mm

– Konijn 12 t/m 24 hagel maximaal 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch of 5,58 mm

– Ree kogelgeweer (minimaal één getrokken loop) met een trefenergie op 100 meter van tenminste 980 joule

– Edelhert, wild zwijn en damhert kogelgeweer minimaal 6,5 mm trefenergie op 100 meter van tenminste 2200 joule

Wat moet je kunnen om te mogen jagen?

Om je jachtakte te halen is het bezit van een jachtdiploma bij de Stichting jachtopleidingen Nederland één van de vereisten. Dit diploma behaal je als je het onderdeel theorie en drie onderdelen praktijk met succes aflegt. De praktijkonderdelen zijn: kogelschieten, hagelschieten en ‘jachtpraktijk’. In de examenreglementen staat het volgende geschreven: voor het onderdeel Jachtpraktijk dient de kandidaat uit een oogpunt van veiligheid en weidelijkheid te beoordelen of al dan niet geschoten kan en mag worden in ten minste tien gesimuleerde situaties.  (Alle onderdelen moeten voldoende worden afgerond. Bij het kogelschieten moet de cursist 4 treffers realiseren op 100 meter (4 schoten), minimaal 18 van de 25 kleiduiven moeten geraakt worden bij het onderdeel kleiduivenschieten.

Voordat een jager met zijn jachtakte het veld in kan moet hij zich nog verzekeren en aantonen dat hij of zij in de gelegenheid is om in Nederland te jagen. Tijdens de jacht zijn alle Nederlandse jagers gebonden aan een gedragscode.

Mogen jagers het hele jaar konijnen en houtduiven schieten?

Voor de soorten houtduif en konijn geldt in principe een schoontijd. Maar omdat houtduif en konijn het gehele jaar door belangrijke schade aan de landbouw aanrichten staan ze op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat  deze dieren, zonder verdere vergunningrompslomp het hele jaar mogen worden gedood indien er binnen het werkgebied van de WBE schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing.

Mag er gejaagd worden bij sneeuw?

Er staat in de Flora-en faunawet dat er niet mag worden gejaagd als de grond met sneeuw bedekt is. Wordt hiermede bedoeld “spoorsneeuw” of valt bevroren- of dooiende sneeuw hier ook onder?

In artikel 53 lid 1 onder g staat dat het verboden is om te jagen indien de grond met sneeuw bedekt is. Dit verbod is in de wet opgenomen om de jacht op diersoorten door middel van het volgen van sporen in de sneeuw onmogelijk te maken. In artikel 15 lid 4 van het jachtbesluit staat een versoepeling van dit verbod. In een situatie waarin van het volgen van sporen geen sprake is, zoals bij de jacht op de wilde eend en de houtduif of bij de jacht op het konijn, haas of fazant tijdens een drijfjacht, blijft deze wijze van bejaging toegestaan. Het voor de voet bejagen van haas, konijn en fazant mag dus niet.

Uit de toelichting op dit laatste artikel blijkt dat er wel uitgegaan is van een andere terminologie, maar dat de jurisprudentie over het begrip “spoorsneeuw” onverkort van toepassing blijft op de huidige terminologie “grond met sneeuw bedekt”. Als de sneeuw valt, bevroren is of dooit mag er dus normaal gejaagd worden, tenzij Gedeputeerde Staten van de provincie, onder bepaalde weersomstandigheden de jacht gesloten hebben.

Mag een luchtbuks worden gebruikt om te jagen?

Een luchtbuks kan niet op de jachtakte worden vermeld. Het is namelijk geen geoorloofd middel voor jacht, beheer en schadebestrijding. Een uitzondering kan worden gemaakt voor bestrijding van verwilderde duiven en huismussen in gebouwen. Zie artikel 7 lid 12 besluit beheer en schadebestrijding dieren; Het tweede tot en met zesde lid en negende lid, onderdelen a en b, gelden niet voor het doden van huismussen en verwilderde rotsduiven met luchtdrukgeweren in gebouwen.

Een luchtbuks mag alleen gebruikt worden voor het schieten op kaarten op bijvoorbeeld schietbanen. Een luchtbuks mag ook binnenshuis gebruikt worden voor het schieten op kaarten, waarbij het belangrijk is voldoende veiligheidsmaatregelen te nemen. Het is onverstandig een luchtbuks buitenshuis te gebruiken als men ook over een jachtakte beschikt. Immers klachten over het gebruik van een luchtbuks kan leiden tot het intrekken van de jachtakte!