Privacy beleid

De WBE Alblasserwaard-Oost hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy Statement geven wij u op heldere en transparante wijze informatie over hoe wij in het kader van privacybescherming omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De WBE Alblasserwaard-Oost houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het Protocol Datalekken. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval  :

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn verderop beschreven in dit Privacy Statement.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt;
 • U telkens om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze of andere (nieuw) persoonsgegevens willen inzetten voor andersoortige of nieuwe doeleinden;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens voldoende gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent persoonsgegevens, u hierop middels dit Privacy Statement nadrukkelijk willen wijzen, en deze rechten ook erkennen en zullen respecteren.

Wij zijn als WBE Alblasserwaard-Oost verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy Statement, of meer in algemenere zin, hierover nog vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens worden door de WBE Alblasserwaard-Oost verwerkt ten behoeve van de volgende basale verenigingsdoelstelling(en) :

 • Ledenadministratie, financiële administratie en reguliere communicatiedoeleinden.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijvingsformulier voor (nieuwe) leden

Voor de realisatie van bovenstaande doelstelling(en) worden momenteel door de WBE Alblasserwaard-Oost de volgende persoonsgegevens van u gevraagd :

Algemeen : voorletters, achternaam, adresgegevens, telefoonnummers (vast en mobiel) en e-mailadres;
Financieel : bankrekeningnummer, bankrelatie, machtigingsformulieren;
Overig       : status van de jachtgerechtigde en het redelijk belang van het nieuwe lidmaatschap.

Algemene en financiële gegevens :

Deze gegevens zijn benodigd tegen de achtergrond van wat ook gewoon is toegestaan als gebruikelijke tegenprestatie in het licht van een overeenkomst tot lidmaatschap (met andere woorden om als normale belangenvereniging te kunnen functioneren).

Overige gegevens :

Uw status als jachtgerechtigde (jachthouder, jachtaktehouder of begunstiger) wordt opgevraagd om – en indien op u van toepassing – aan de wettelijke verplichting vanuit de Wet Natuurbescherming te kunnen voldoen (ten behoeve van registratie in het DORA-systeem). Tenslotte wordt u ook gevraagd om het redelijk belang van uw lidmaatschap aantoonbaar te maken door aan te geven op welke wijze u actief bent of actief wilt worden binnen de WBE Alblasserwaard-Oost, zodat wij een redelijke inschatting kunnen maken van uw betrokkenheid en het redelijk belang van uw lidmaatschap. Wij zijn immers een lokale belangenvereniging.
Uw persoonsgegevens worden door de WBE Alblasserwaard-Oost opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men als lid geregistreerd staat. Bij beëindiging van het lidmaatschap of bij overlijden worden de verstrekte persoonsgegevens zo spoedig mogelijk na kennisgeving, verwijderd uit de betreffende databases (financiële- en ledenadministratie).

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij maken alleen gebruik van een derde partij voor:

 • De hosting van onze website waar onder het verzorgen van het e-mailverkeer van- en naar de functionele e-mailadressen van de bestuurders en functionarissen van WBE Alblasserwaard-Oost;

Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen. Mocht dit in de toekomst wel noodzakelijk zijn, dan zullen wij u dit eerst voorleggen alvorens een separate verwerkersovereenkomst af te sluiten.
Hierin maken wij uiteraard de noodzakelijke afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en /of toegestaan is (bijvoorbeeld voortvloeiend uit de Wet Natuurbescherming of in het geval de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt). In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij u persoonsgegevens delen met derden als u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De WBE Alblasserwaard-Oost bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens WBE Alblasserwaard-Oost van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en / of wachtwoordbeleid op onze computers en systemen;
 • We anonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van uw gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen op het gebied van privacy bescherming;
 • Onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van dit Privacy Statement nog vragen of opmerkingen neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Wildbeheereenheid Alblasserwaard-Oost
p/a Jupiterstraat 70
3371  TE Hardinxveld-Giessendam

E: secretaris@wbealblasserwaardoost.nl